Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

30-01-2018 Aktualności

Ogłoszenie nr 511484-N-2018 z dnia 2018-01-30 r. 

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w PrzeworskuUdzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, krajowy numer identyfikacyjny 84173900000, ul. Jagiellońska  10a 37-200   Przeworsk, woj.podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 648 79 11, , e-mail mokprzeworsk@gmail.com, , faks 16 648 79 11 w. 22.
Adres strony internetowej (URL): mok.przeworsk.um.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
mok.przeworsk.um.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku
Numer referencyjny: MOK.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie udzielenia kredytu w wysokości 600 000,00 zł z (słownie: sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku. 2. Uruchomienie kredytu nastąpi po zawarciu umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego w terminie określonym przez Wykonawcę w złożonej ofercie, a wynikającym z kryterium „czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji”. 4. Bank postawi kredyt do dyspozycji zamawiającego w czterech transzach po złożeniu wniosku kredytowego. 5. Rachunek na który bank będzie przelewał transze kredytu: 18 1560 1195 2754 9779 0000 0001 6. Kredyt będzie spłacany w latach 2018-2033, począwszy od 10 grudnia 2018 r. do 10 grudnia 2033 r w ratach miesięcznych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca. 7. Okres karencji w spłacie rat kredytu do dnia 10 grudnia 2018r. 8. Nie przewiduje się okresu karencji w spłacie odsetek. 9. Odsetki płatne będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków, spłata odsetek będzie następowała 10-go dnia każdego miesiąca. 10. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 11. Za datę spłaty odsetek i raty kredytu przyjęty będzie dzień wpływu należności na rachunek bankowy. Jeżeli termin płatności odsetek przypadnie na dzień uznany za dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 12. Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego w formie pisemnej, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem płatności, o wysokości naliczonych odsetek wraz z podaniem stopy procentowej wg której naliczone zostały odsetki za dany okres. 13. Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: – stopa bazowa – zmienna stawka WIBOR 1M będzie brana z ostatniego dnia roboczego w miesiącu poprzedzającym miesiąc spłaty odsetek ( dla potrzeb oferty należy przyjąć WIBOR 1M z 02.01.2018r) tj.1,65% ) – stała dla całego okresu kredytowania marża banku. 14. Zamawiający nie dopuszcza pobrania przez wykonawcę prowizji przygotowawczej oraz innych opłat i prowizji związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu. W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 16. W przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty i prowizje. 17. Wcześniejsza spłata części kredytu będzie z dniem wpływu na rachunek bankowy zmniejszała zadłużenie Zamawiającego. 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spłat rat kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia spłaty kredytu o kolejne lata bez dodatkowych opłat i prowizji. 20. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w specyfikacji. 21. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin uruchomienia kredytu : zgodnie z ofertą Wykonawcy . Kredyt będzie spłacany w latach 2018-2033, począwszy od 10 grudnia 2018 r. do 10 grudnia 2033 r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że w/w warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2017 r. poz. 1876 z zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2017 r. poz. 1876 z zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zał. Nr. 1 b) Sporządzony przez wykonawcę harmonogram spłaty kredytu zawierający następujące pozycje: nr raty, termin spłaty, kwota kapitału, kwota odsetek, saldo zadłużenia po spłacie raty c) Projekt umowy kredytu. d) Pozostałe dokumenty zgodnie z wymaganiami siwz
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin uruchomienia kredytu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Wykonawca dołączy do oferty projekt umowy kredytu. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy. 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 4. Zamawiający będzie żądał umieszczenia w umowie postanowień-zapisów zawartych w pkt. III SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje podpisywania umowy ramowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do umowy w formie aneksu w trakcie jej trwania w zakresie zmiany terminów spłat kredytu. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego z tego tytułu kosztami. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia spłaty kredytu o kolejne lata. 9. Ze względu na specyfikę zamówienia usługi finansowej Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania usługi udzielenia kredytu przez Wykonawcę. 10. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet realizacji zamówienia. 11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-03-14, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu – usługi
Modyfikacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Modyfikacja

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:
http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/b492e3b3-c09b-464f-888b-9d44e36703f2

POWRÓT