Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2017

KONKURS PLASTYCZNY

Regulamin

1. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, Burmistrz Miasta Przeworska oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku

2. Cel i zakres tematyczny.

Celem konkursu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna i zdrowotna poprzez twórczość plastyczną. Zagadnienia ochrony środowiska i różnorodności biologicznej w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczenia wód i powietrza są związane z negatywnym wpływem na zdrowie człowieka.

Tematyka powinna dotyczyć w/w zagadnień i odnosić się do tegorocznego hasła “Światowego Dnia Ziemi” – W kierunku natury. Temat tegorocznych obchodów “Światowego Dnia Zdrowia”- Depresja – porozmawiajmy o niej, jest dość trudny szczególnie dla młodszych grup, dlatego w kwestii zdrowotnej prosimy o odniesienie się do ochrony zdrowia oraz zachowań rówieśniczych wpływających na codzienne relacje w grupie a także problematykę uzależnień i przemocy.

3. Zasięg konkursu.

Konkurs skierowany jest do wszystkich autorów, którzy są mieszkańcami powiatu przeworskiego

w czterech kategoriach wiekowych:

I – dzieci przedszkolne

II – uczniowie z klas I- III szkoły podstawowej,

III – uczniowie z klas IV- VI szkoły podstawowej
IV – uczniowie gimnazjum

  1. Zasady udziału i przeprowadzania konkursu.

– nadesłanie drogą pocztową lub osobiste dostarczenie jednej pracy plastycznej wykonanej

w dowolnej technice plastycznej w formacie A3, nie ocenianej w innych konkursach.

– praca na odwrocie powinna zawierać etykietę wg załącznika Nr 1

– każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy,

– przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie go na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji
i w dowolnym nakładzie, bezterminową prezentację na stronie
www.mok.przeworsk.um.gov.pl, w portalu społecznościowym FB, rozpowszechnianie prac, wprowadzanie do pamięci komputera, prezentowanie plakatów na wystawach stanowiących kontynuację konkursu,

– prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

O wynikach konkursu organizator powiadomi na stronie internetowej www.mok.przeworsk.um.gov.pl a laureatów także drogą elektroniczną lub telefonicznie. Do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace, które są zgodne z regulaminem.

5. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć do 7 kwietnia 2017 r. (data wpływu) na adres:

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga

ul. Jagiellońska 10 a

37 – 200 Przeworsk

Lub

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przeworsku

Rynek 1

37-200 Przeworsk

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 kwietnia br. podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku podczas otwarcia pokonkursowej wystawy. Laureaci zobowiązani są do osobistego odebrania nagród.

7. Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (16) 648 79 11 wew. 21 /

p. Gabriel Manowiec/ lub pisząc na adres: gm.mok.prz@gmail.com lub

(16)648 79 01 wew. 18 /p.Justyna Kałamarz – PSSE Przeworsk/ lub e- mail: psse.oswiata@o2.pl

8. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Załącznik Nr 1

Konkurs plastyczny MDZiZ 2017
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY PLASTYCZNEJ
KATEGORIA WIEKOWA (I, II, III, IV)
NAZWA I ADRES PLACÓWKIe-mail, nr telefonu
IMIE I NAZWISKO OPIEKUNA/ NAUCZYCIELA
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO, W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Akceptuję regulamin i wyrazam zgodę na przetwarzanie danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

Podpis: