Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2017

KONKURS MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, Burmistrz Miasta Przeworska oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku.

2. Cel i zakres tematyczny.

Celem konkursu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna i zdrowotna poprzez przygotowanie inscenizacji promującej: zagadnienia ochrony środowiska i różnorodności biologicznej w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczenia wód i powietrza, które są związane z negatywnym wpływem na zdrowie człowieka.

Tematyka powinna dotyczyć w/w zagadnień i odnosić się do tegorocznego hasła “Światowego Dnia Ziemi” – W kierunku natury. Temat tegorocznych obchodów “Światowego Dnia Zdrowia” Depresja – porozmawiajmy o niej, jest dość trudny szczególnie dla młodszych grup dlatego w kwestii zdrowotnej prosimy o odniesienie się do ochrony zdrowia oraz problemów i zachowań rówieśniczych wpływających na codzienne relacje w grupie, a także promowanie profilaktyki uzależnień i przemocy.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich grup teatralnych (nie więcej niż 8 – osobowych!!!) którzy są mieszkańcami powiatu przeworskiego w trzech kategoriach wiekowych:

I – dzieci przedszkolne

II – uczniowie z klas I- III szkoły podstawowej,

III – uczniowie z klas IV- VI szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum

  1. Zasady udziału i przeprowadzania konkursu.

– nadesłanie drogą pocztową, elektroniczną (za potwierdzeniem) lub osobiste dostarczenie karty zgłoszenia do 7 kwietnia 2017 r. na adres:

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga , ul. Jagiellońska 10 a, 37 – 200 Przeworsk

gm.mok.prz@gmail.com lub psse.oswiata@o2.pl

z dopiskiem “KONKURS MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 2017 r. ”,

konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach wiekowych, I – dzieci przedszkolne, II – uczniowie z klas I – III szkoły podstawowej, III – uczniowie z klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum

– scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – dowolnie przygotowane we własnym zakresie,

– łączny czas wykonania – max. 15 min. !!!

forma prezentacji – dowolna (spektakl, przedstawienie, teatr cieni, psychodrama, pantomima, musical, dialog, monolog),

– dokumentacja zdjęciowa tworzona podczas konkursu, udostępniona zostanie na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, bezterminowa prezentacja na stronie www.mok.przeworsk.um.gov.pl , na portalu społecznościowym FB, wprowadzanie do pamięci komputera.

– konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas obchodów MDZiZ 2017 na scenie MOK Przeworsk w dniu 21 kwietnia 2017 r.
– o kolejności występów decyduje Organizator

  1. Kryteria oceny inscenizacji:

  • walory profilaktyczne inscenizacji 0-5 pkt

  • zgodność treści z zakresem tematycznym regulaminu 0-5 pkt.

  • sposób przekazania treści, forma i pomysłowość 0-5 pkt.

  • walory artystyczne 0-5 pkt.

  • pochodzenie scenariusza (własny -3 /zmodyfikowany -2/ gotowy -1) 0-3 pkt.

  1. Koszty przyjazdu na konkurs nie są refundowane przez organizatorów.

  1. Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (016) 648 79 11 wew. 21 /p. Gabriel Manowiec – MOK Przeworsk/ lub pisząc na adres: gm.mok.prz@gmail.com lub (016) 648 79 01 wew. 18 /p. Justyna Kałamarz – PSSE Przeworsk/ lub e- mail psse.oswiata@o2.pl

  2. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Karta zgłoszenia
Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2017


Konkurs małych form teatralnych

1. Nazwa grupy teatralnej. ………………………………………………………………………………………………

a. imiona i nazwiska występujących dzieci oraz ich wiek……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Instytucja (przedszkole, szkoła) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

a. adres
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Przedstawienie ( tytuł, nazwisko i imię autora, czas trwania prezentacji ( max. 15 min.!!!), ew. nazwisko i imię tłumacza

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Uwagi dotyczące scenografii bądź innych kwestii technicznych (np. podkład muzyczny)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5. Imię i nazwisko instruktora ………………………………………………………………………………………………..

a. telefon lub e-mail kontaktowy …………………………………………………………………………………………………

Akceptuję regulamin i wyrazam zgodę na przetwarzanie danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

……………………………………….. ………………………………………….

miejscowość i data podpis