Miejski Ośrodek Kultury - front budynku

Mokfront

Przeworski Dom Kultury, będący filią Wojewódzkiego Domu Kultury w Przemyślu, przejął w 1977 roku zadania i obowiązki Powiatowej Poradni Kulturowo – Oświatowej w naszym mieście. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 27 maja 1977 roku, inicjując swoją działalność, która rozwija się po dzień dzisiejszy w dwóch kierunkach. Z jednej strony zajmuje się prowadzeniem kół i zespołów zainteresowań, z drugiej organizacją działalności kulturalnej w naszym środowisku, równocześnie rozwija mimo skromnych możliwości kadrowych instruktaż dla zespołów działających w terenie.

Na podstawie zarządzenia wojewody z dnia 29 września 1979 roku Przeworski Dom Kultury został przekształcony w Miejski Ośrodek Kultury, któremu statut nadał 15 stycznia 1980 roku Naczelnik Miasta Przeworska. Postanowienia ogólne statutu zakładają, że Miejski Ośrodek Kultury jest państwową instytucją zajmującą się programowaniem, metodyką i organizacją działalności społeczno – kulturalnej. Od tej pory celem nadrzędnym działalności Ośrodka jest krzewienie kultury wśród mieszkańców Przeworska. Cel ten realizuje poprzez:

 • prowadzenie pracowni artystycznych;
 • tworzenie zespołów oraz kół zainteresowań;
 • upowszechnianie scenicznych programów artystycznych oraz spotkań autorskich;
 • organizowanie koncertów zamkniętych oraz plenerowych;
 • organizowanie przeglądów, konkursów, festiwali oraz wystaw artystycznych;
 • prowadzenie szkółki muzycznej;
 • organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie kostiumerni;
 • organizowanie kursów tańca
 • organizowanie kursów językowych;
 • współpracę z rożnymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, zespołami artystycznymi, zakładami pracy, fundacjami, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi.

W latach 80. Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku dzięki odpowiedniej bazie i dobrze przygotowanej zawodowo kadrze za sprawą władz miasta staje się samodzielną placówką, działającą przy niewielkim wsparciu finansowym ze strony Urzędu Wojewódzkiego.

8 czerwca 1987 roku Wojewoda Przemyski nadaje Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Przeworsku imię Oskara Kolberga.

Obecnie Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku prowadzi stałe zajęcia w następujących zespołach i kołach zainteresowań:

 • Zespoły Taneczne FLEX – MINI, FRESH, KIDS, JUNIOR,
 • Rytmika dla dzieci przedszkolnych
 • Szkółka muzyczna – klasa fortepianu, gitary i ukulele
 • Zespół Wokalny „Dolce”,
 • Zespół Wokalny „Bemol”,
 • Zespół Wokalny ”Molto”,
 • Zespół Wokalny „Veloce”
 • Koło Ceramiki i Batiku,
 • Koło Modelarni Lotniczej,
 • Koło Modelarni Okrętowej,
 • Przeworska Kapela Podwórkowa „Beka”,
 • Kółko fotograficzne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia calanetics
 • Kółko teatralne

Za całokształt działalności Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku został uhonorowany nagrodą miasta Przeworska „Ratusz 2002” w kategorii „za zasługi dla miasta Przeworska”.

Kadra


P.O. Dyrektor
Mariusz Mirkiewicz

Dział Administracyjno – Gospodarczy
Benedykt Magoń – Kierownik Administracyjny

Sekretariat
Małgorzata Markowska – Specjalista

Dział Finansowo – Księgowy
Sylwia Gujda – Główny Księgowy

Dział artystyczny
Justyna Frączek – Specjalista
Bożena Kolejko – Instruktor ds. muzyki
Barbara Tereszkiwicz – Instruktor – Koło Ceramiki i Batiku
Andrzej Michalik – Instruktor – Modelarnia Lotnicza
Grzegorz Zych – Zajęcia plastyczne
Marcin Walawender – Instruktor – Zajęcia fotograficzne
Grzegorz Matuszek – zajęcia taneczne

Bożena Siwiecka – Zajęcia taneczne
Agnieszka Wajda – Zajęcia teatralne
Henryk Lasek – Modelarnia Okrętowa
Kino „Warszawa”
Janusz Olech – Specjalista
Grzegorz Zych – Specjalista
Małgorzata Markowska – Specjalista

BHP
Paweł Kisiel

Inspektor ochrony danych osobowych
Sławomir Rejman

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10a, 37-200 Przeworsk
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Rejman, tel. 694 313 694, e-mail rejman@gmail.com,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ośrodka – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresem działania zakładowej składnicy akt,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a pozostałym zakresie jest dobrowolne,

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.