OGŁOSZENIE

09-08-2017 Aktualności

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY im. OSKARA KOLBERGA W PRZEWORSKU
ogłasza nabór na stanowisko:
Główny Księgowy

Adres jednostki
Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10a
37-200 Przeworsk

Stanowisko: Główny Księgowy
umowa na zastępstwo, 1 etat, praca w godzinach 7.30 – 15.30

Główne obowiązki:

 • prowadzanie rachunkowości jednostki
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych
 • obsługa programu płacowego,
 • sporządzanie deklaracji vat,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i inne,
 • sporządzanie umów
 • fakturowanie

Kwalifikacje: zgodne z art.54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 • ukończenie ekonomicznych studiów magisterskich i posiadającą co najmniej
  3 letnią praktykę w księgowości
 • lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej
  i posiadającą co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości
 • lub jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 • lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • bardzo dobra znajomość programu finansowo-księgowego (mile widziana obsługa programu fimy Vulcan)

 Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość,
 • uczciwość,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność, bezkonfliktowość,
 • umiejętność pracy w warunkach stresujących,
 • kreatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys
 • CV, list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje (w przypadku posiadania takich),
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oferty w sprawie zatrudnienia zainteresowane osoby powinny złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 10a,
37 – 200 Przeworsk do dnia 18 sierpnia 2017r. do godziny 12:00

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

POWRÓT