PRZETARG

09-01-2018 Aktualności

Ogłoszenie nr 503061-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.
Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku,
krajowy numer identyfikacyjny 84173900000, ul. Jagiellońska 10a , 37-200 Przeworsk,
woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 648 79 11, , e-mail mokprzeworsk@gmail.com, ,
faks 16 648 79 11 w. 22.
Adres strony internetowej (URL): mok.przeworsk.um.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
mok.przeworsk.um.gov.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu
długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację Miejskiego
Ośrodka Kultury w Przeworsku
Numer referencyjny: MOK.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie udzielenia
kredytu w wysokości 600 000,00 zł z (słownie: sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku. 2. Uruchomienie kredytu nastąpi
po zawarciu umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego w terminie określonym przez
Wykonawcę w złożonej ofercie, a wynikającym z kryterium „czas uruchomienia kredytu od
dnia przekazania dyspozycji”. 4. Bank postawi kredyt do dyspozycji zamawiającego w
czterech transzach po złożeniu wniosku kredytowego. 5. Rachunek na który bank będzie
przelewał transze kredytu: 18 1560 1195 2754 9779 0000 0001 6. Kredyt będzie spłacany w
latach 2018-2033, począwszy od 10 grudnia 2018 r. do 10 grudnia 2033 r w ratach
miesięcznych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca. 7. Okres karencji w spłacie rat kredytu
do dnia 10 grudnia 2018r. 8. Nie przewiduje się okresu karencji w spłacie odsetek. 9. Odsetki
płatne będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków, spłata odsetek będzie
następowała 10-go dnia każdego miesiąca. 10. Do celów obliczenia oprocentowania
przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 11. Za datę spłaty odsetek

i raty kredytu przyjęty będzie dzień wpływu należności na rachunek bankowy. Jeżeli termin
płatności odsetek przypadnie na dzień uznany za dzień ustawowo wolny od pracy, spłata
odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 12. Wykonawca
będzie powiadamiał Zamawiającego w formie pisemnej, co najmniej na dwa dni robocze
przed terminem płatności, o wysokości naliczonych odsetek wraz z podaniem stopy
procentowej wg której naliczone zostały odsetki za dany okres. 13. Kredyt oprocentowany
będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa
powiększona o stałą marżę banku: – stopa bazowa – zmienna stawka WIBOR 1M będzie brana
z ostatniego dnia roboczego w miesiącu poprzedzającym miesiąc spłaty odsetek ( dla potrzeb
oferty należy przyjąć WIBOR 1M z 02.01.2018r) tj.1,65% ) – stała dla całego okresu
kredytowania marża banku. 14. Zamawiający nie dopuszcza pobrania przez wykonawcę
prowizji przygotowawczej oraz innych opłat i prowizji związanych z realizacją umowy o
udzielenie kredytu. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części
lub całości kredytu. W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej – odsetki liczone będą
do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 16. W przypadku wcześniejszej spłaty
całości lub części kredytu nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty i prowizje. 17.
Wcześniejsza spłata części kredytu będzie z dniem wpływu na rachunek bankowy zmniejszała
zadłużenie Zamawiającego. 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów
spłat rat kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 19. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wydłużenia spłaty kredytu o kolejne lata bez dodatkowych opłat i prowizji. 20.
Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w specyfikacji. 21.
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-30
II.9) Informacje dodatkowe: Termin uruchomienia kredytu : zgodnie z ofertą Wykonawcy .
Kredyt będzie spłacany w latach 2018-2033, począwszy od 10 grudnia 2018 r. do 10 grudnia
2033 r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że w/w warunek zostanie spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie
Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2017 r. poz. 1876 z zm.), a w
przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument
potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie, o której mowa w art.
193 ustawy Prawo Bankowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację
usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. –
Prawo bankowe (Dz. U. 2017 r. poz. 1876 z zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1
ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed

dniem wejścia w życie, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zał. Nr. 1 b) Sporządzony przez
wykonawcę harmonogram spłaty kredytu zawierający następujące pozycje: nr raty, termin
spłaty, kwota kapitału, kwota odsetek, saldo zadłużenia po spłacie raty c) Projekt umowy
kredytu. d) Pozostałe dokumenty zgodnie z wymaganiami siwz
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin uruchomienia kredytu 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wykonawca dołączy do oferty projekt umowy kredytu. 2. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy. 3. Umowa
zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji
oraz danych zawartych w ofercie. 4. Zamawiający będzie żądał umieszczenia w umowie
postanowień-zapisów zawartych w pkt. III SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje
podpisywania umowy ramowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
zmian do umowy w formie aneksu w trakcie jej trwania w zakresie zmiany terminów spłat
kredytu. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części
kredytu. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego z tego tytułu kosztami. 8. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wydłużenia spłaty kredytu o kolejne lata. 9. Ze względu na
specyfikę zamówienia usługi finansowej Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego
wykonania usługi udzielenia kredytu przez Wykonawcę. 10. Zamawiający nie przewiduje
wypłaty zaliczek na poczet realizacji zamówienia. 11. Zamawiający przewiduje możliwość
zmian postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:

Data: 2018-01-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Do pobrania: SPECYFIKACJA

POWRÓT